(financiele) Verantwoording

Download Ff - Activiteiten overzicht 2019 Femke foundation

Activiteitenoverzicht 2019
Per 01-10-2019

Wegens gezondheidsproblemen zijn er nog 3 openstaande wensen vanuit 2017 / 2018.

In 2019 zijn wensen uitgevoerd voor de volgende personen:
Ø Daniëlle
Ø Froukje
Ø Indy
Ø Lindsey
Ø Daan

 

Download Ff - Beleidsplan 2019

Beleidsplan

Periode 2018 - 2023

Hierbij treft u het beleidsplan aan van de Femke foundation voor de periode 2018 – 2023.
Dit beleidsplan is op 10 januari 2018 door het bestuur van de Femke foundation vastgesteld.
Waar nodig zal dit beleidsplan jaarlijks worden aangepast.

Onder het motto “onbekende ziektes hebben ook recht op aandacht” richt de Femke foundation zich op kinderen en jongeren met onbekende – of zeldzame ziektes.
Middels persoonlijke aandacht in de vorm van een wensvervulling probeert de organisatie bij de betrokken kinderen en jongeren voor een dag “een lacht op het gezicht te toveren”…..

In de onderstaande hoofdstukken vindt u nadere informatie over de stichting.

Hoofdstuk 1  Kernprincipes
Hoofdstuk 2  Inkomsten, uitgaven, vermogensbeheer en ANBI
Hoofdstuk 3  Beloningsbeleid
Hoofdstuk 4  Ambities
Hoofdstuk 5  Bestuur, organisatie en contactgegevens

Hoofdstuk 1, Kernprincipes

De Stichting stelt zich ten doel het organiseren van individuele- en collectieve wensen van kinderen en jongeren  in de leeftijdsgroep van ca. 4 tot ca. 21 jaar met een zeldzame- of onbekende ziekte.
Daartoe wordt per aanvraag beoordeeld of de aanvraag binnen de criteria valt en uitgevoerd kan worden.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Alle binnenkomende gelden worden besteed aan het in stand houden van de stichting en het uitvoeren van wensen.

Bij een eventuele liquidatie zal een batig liquidatiesaldo ten goede komen aan een ANBI met soortgelijke doelstellingen.

Hoofdstuk 2    Inkomsten, uitgaven, vermogensbeheer en ANBI

Inkomsten
Het verwerven van fondsen voor de stichting Femke foundation gebeurt op een effectieve manier tijdens contacten met relaties. Hierbij wordt natuurlijk speciaal geworven bij organisaties. Bedrijven of personen die een link hebben met de doelgroepen van de stichting.
Naast fondsenwerving kunnen er legaten en schenkingen worden verkregen.
Op informatieavonden, evenementen e.d. zal er worden ingezameld, bij veilingavonden zal de opbrengst ten goede komen aan de stichting.

Uitgaven
Uitgaven zijn er voor het in stand houden van de stichting. Hierbij is er altijd aandacht dat deze kosten zo laag mogelijk blijven en alleen de hoogst noodzakelijke kosten gemaakt worden. De doelstelling is dat alle binnenkomende  gelden ten gunste komen voor de wensuitvoeringen.

Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de stichting, op dagelijkse basis onder verantwoording van de penningmeester.
Jaarlijks worden de jaarstukken door de penningmeester aan het bestuur voorgelegd ter vaststelling en goedkeuring.

ANBI
Stichting Femke foundation heeft de ANBI verklaring nodig van de belastingdienst, waardoor giften aftrekbaar zijn. Een stichting met de ANBI status hoeft geen successierechten of schenkingsrechten te betalen. Uitkeringen die een stichting met de ANBI status doet zijn in het algemeen belang vrijgesteld voor recht van schenking. Indien een donateur een gift doet aan een stichting met ANBI status kan deze binnen de daarvoor geldende regels van de inkomsten en vennootschapsbelasting afgetrokken worden. Het beleid van het bestuur is er op gericht om blijvend over de ANBI status te kunnen beschikken

Hoofdstuk 3    Beloningsbeleid

De bestuursleden van de stichting ontvangen conform de doelstellingen geen beloning voor hun werkzaamheden. (zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten ten bate van wensuitvoeringen).
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Hoofdstuk 4    Ambities

De stichting Femke foundation heeft als ambitie grotere bekendheid onder de doelgroep te verwerven. Door aandacht te schenken aan deze doelgroep kan het leed voor een moment worden verzacht en kunnen mooie herinneringen worden gemaakt.

Onze ambitie is om jaarlijks een collectieve wens in vervulling te laten gaan waarbij de kinderen uit onze doelgroep in een sportauto, vrachtauto of anderszins een dag uit zijn.
Daartoe zijn/worden de volgende evenementen georganiseerd:
2013      The Ride for You
2014      The Ride for You
2015      The Ride for You
2016      The Ride for You
2016      The Largest Parade of Trucks
2017      The Ride for You
2018      The Ride for you
2019      10 jarig jubileum Femke foundation

Jaarlijks wordt door het bestuur beslist of het volgend jaar een evenement wordt herhaald of er een ander evenement wordt georganiseerd.

Hoofdstuk 5    Bestuur, organisatie en contactgegevens

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter                                                 Marius van der Valk
Secretaris / penningmeester     Gjalt Wijmenga
Algemeen bestuurslid                     Jan Stuivenberg

Naast het bestuur is een team vrijwilligers actief in het uitvoeren van wensen.

Het postadres van de Stichting Femke foundation is:
Stichting Femke foundation
De Broek 1
9263 TP Garyp
Tel. 06-13459233
Bankrelatie:
Rabobank Rekeningnummer NL94RABO0153973641
Oprichtingsdatum 16 oktober 2009
KvK nummer 01164706
ANBI registratie 821371484

Download Ff - beloningsbeleid Femke foundation

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de Femke foundation is helder en duidelijk.

Er wordt geen enkele vergoeding aan bestuursleden of vrijwilligers toegekend voor het uitvoeren van bestuurs- of andere taken betreffende de activiteiten van de stichting.

Alle binnenkomende goederen komen volledig ten goede aan het mogelijk maken en uitvoeren van wensen.

Download Ff - Privacy statement Femke foundation

Privacy Statement
De stichting Femke foundation, waaronder ook begrepen de website femkefoundation.nl, Therideforyou.nl en thelargestparadeoftrucks.nl (hierna: “De stichting Femke foundation”), verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de websites) van De stichting Femke foundation. Dit Privacy Statement geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
De stichting Femke foundation gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Verantwoordelijke
De stichting Femke foundation is de verantwoordelijke in de zin van de Avg.
De stichting Femke foundation vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden en andere contacten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Avg stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.
Heeft u vragen of klachten? U kunt De stichting Femke foundation kosteloos bereiken via:

De stichting Femke foundation
De Broek 1, 9263 TP Garypinfo@femkefoundation.nl

Voor welke doeleinden verwerkt De stichting Femke foundation uw persoonsgegevens?
De stichting Femke foundation verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
het voeren van de administratie;
het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
het aangaan van een samenwerking met derde partijen;

onze bedrijfsvoering;
het voldoen aan een wettelijke verplichting;
archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.
De stichting Femke foundation verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het ledennet van De stichting Femke foundation. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van De stichting Femke foundation. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt De stichting Femke foundation uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.
Welke persoonsgegevens verzamelt De stichting Femke foundation?

De stichting Femke foundation verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
bankrekeningnummer (IBAN);
telefoonnummer;
geboortedatum;
geslacht;
e-mailadres;
interactiegegevens (bijvoorbeeld een cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek opgeslagen). De stichting Femke foundation verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt De stichting Femke foundation ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Hoe zorgt De stichting Femke foundation voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De stichting Femke foundation gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De stichting Femke foundation neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De stichting Femke foundation deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
In opdracht van De stichting Femke foundation kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De stichting Femke foundation maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De stichting Femke foundation kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.
De stichting Femke foundation verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen. De stichting Femke foundation bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan De stichting Femke foundation. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de Avg. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover De stichting Femke foundation nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar voor De stichting Femke foundation) maakt.

Stuur uw verzoek naar:
De stichting Femke foundation
De Broek 1, 9263 TP Garyp
info@femkefoundation.nl
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past De stichting Femke foundation passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
De stichting Femke foundation neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.